foodscience   Witamy na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii!
Menu

20-704 LUBLIN, ul. Skromna 8
tel. +48 81 462 33 74, 462 33 92; fax. +48 81 462 33 76Postępowania habilitacyjne:

01.10.2018

 

 

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO

 

11 czerwca 2018 r.

Wniosek dr Moniki Kordowskiej-Wiater do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie technologia żywności i żywienia

21 czerwca 2018 r.

Wszczęcie przez Centralną Komisję do Spraw Stopni
i Tytułów postępowania habilitacyjnego dr Moniki Kordowskiej-Wiater w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia

19 września 2018 r.

Podjęcie przez Radę Wydziału Nauk o Żywności
i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie uchwały w sprawie powołania dr hab. Urszuli Pankiewicz na recenzenta w postępowaniu o nadanie dr Monice Kordowskiej-Wiater stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia

21 listopada 2018 r.

Wpłyniecie do Dziekana Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie decyzji Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o powołaniu w dniu 5 listopada 2018 r., na podstawie art.18a ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789), Komisji habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postepowania habilitacyjnego dr Moniki Kordowskiej-Wiater, w składzie:
1. przewodniczący Komisji - prof. dr hab. Teresa Fortuna -Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
2. sekretarz Komisji - dr hab. Joanna Stadnik prof. UP - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
3. recenzent Komisji - prof. dr hab. Małgorzata Gniewosz - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
4. recenzent Komisji - prof. dr hab. Jacek Nowak - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
5. recenzent Komisji - dr hab. Urszula Pankiewicz prof. UP - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
6. członek Komisji - dr hab. Barbara Żarowska prof. UPWr- Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
7. członek Komisji - dr hab. Aldona Sobota prof. UP - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

23 listopada 2018 r.

Powiadomienie przez Dziekana Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ww. osób o powołaniu ich w skład Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Moniki Kordowskiej-Wiater oraz przekazanie dokumentacji sprawy

20 grudnia 2018 r.

Wpłynięcie recenzji sporządzonej przez prof. dr hab. Małgorzatę Gniewosz

21 grudnia 2018 r.

Wpłynięcie recenzji sporządzonej przez prof. dr hab. Jacka Nowaka

21 grudnia 2018 r.

Wpłynięcie recenzji sporządzonej przez dr hab. Urszulę Pankiewicz prof. UP

18 stycznia 2019 r.

Posiedzenie Komisji habilitacyjnej w pełnym składzie
i podjęcie uchwały o jednomyślnie pozytywnym zaopiniowaniu wniosku o nadanie dr Monice Kordowskiej-Wiater stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie technologia żywności i żywienia

18 stycznia 2019 r.

Przekazanie Dziekanowi Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie dokumentacji postępowania habilitacyjnego: recenzji osiągnięć naukowych, protokołu z posiedzenia Komisji habilitacyjnej, uchwały Komisji, uzasadnienia do uchwały i harmonogramu prac Komisji

23 stycznia 2019 r.

Podjęcie przez Radę Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie  uchwały o nadaniu dr Monice Kordowskiej-Wiater stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie technologia żywności i żywienia

   

DOKUMENTY:

 


« wstecz