[ MENU DODATKOWE ]


Resources of animal nutrition

« back

 

ŚRODKI ŻYWIENIA ZWIERZĄT/ RESOURCES OF ANIMAL NUTRITION

Opis przedmiotu  / Course description
 
1
2
3
1
Nazwa przedmiotu
Środki żywienia zwierząt
Course title

Resources of animal nutrition

2
Kod przedmiotu
……
Course code
 
3
Godziny zajęć

wykłady 15 ćwiczenia 24

wyjazdy terenowe 6 inne (podać jakie) - -

Contact hours
lectures 15   classes 24   trainings 6
other (specify) - -
Study time
 
4
Liczba punktów ECTS
4
ECTS credits
4
5
Rodzaj przedmiotu
obowiązkowy
Type of the course
obligatory
6
Poziom przedmiotu
I stopnia
Level of the course

Bachelor's degree programme

7
Rok studiów
II
Year of study
II
8
Semester studiów
zimowy (3)
Semester of study
winter semester (3)
9

Imię i nazwisko wykładowcy (wykładowców)

Jan Matras,
Edyta Kowalczuk-Vasilev
Name of lecturer(s)
 
10
Słowa klucze
pasze, wartość pokarmowa, składniki odżywcze
Keywords

feeds, nutritive value, nutrients

11
Cele przedmiotu

Celem nauczania jest zapoznanie studentów ze środkami żywienia zwierząt (materiały paszowe, dodatki, premiksy), ich przydatnością żywieniową i wartością pokarmową pasz oraz zużytkowaniem w żywieniu zwierząt (pasze naturalne, konserwowane). Studenci zapoznają się też z rodzajami i wykorzystaniem mieszanek paszowych w żywieniu zwierząt.

Objective of the course

The aim of the teaching is to acquaint a student with resources of animal nutrition (feeding materials, additives, premixes), their usefulness and nutritive value in animal feeding. A student will also be aquainted with kinds and utilization of feed mixtures in animal nutrition. 

12

Treści merytoryczne przedmiotu

Wykłady:
1. Przydatność pasz, czynniki antyżywieniowe. (1h)

2. Podział środków żywienia zwierząt. (1h)

3. Pasze objętościowe:

- zielonki (asortyment, czynniki warunkujące ich wartość pokarmową) (2h)

-  sposoby konserwacji pasz (suszenie, kiszenie) (3h)

4. Pasze treściwe:
- zboża (2h)
- nasiona roślin strączkowych (1h)

5. Produkty uboczne przemysłu spożywczego (przemysł olejowy, młynarski, browarniczy i produkty uboczne przemysłu fermentacyjnego, cukrowniczego, produkty uboczne przemysłu mleczarskiego i mięsnego).

6. Dodatki paszowe. Premiksy. (2h)

7. Mieszanki paszowe - cele ich stosowania i produkcji, podział. (1h)

 
Ćwiczenia:
1.Metody oceny pasz. (2h)

2.Próby pasz do analiz (pobieranie i przygotowanie). (1h)

3.Analiza podstawowa pasz - ćwiczenia laboratoryjne (5h)

4.Określanie wartości pokarmowej pasz w odniesieniu do:

- wartości energetycznej (4h)
- wartości białkowej (2h)
- składników mineralnych (1h)
- witamin (1h)
5.Rozpoznawanie pasz (2h)

6.Przygotowanie i obróbka pasz przed skarmianiem (2h)

7.Sporządzanie receptur przykładowych mieszanek (4h)

8.Ćwiczenia terenowe (konserwacja pasz
w gospodarstwie (3h), sporządzanie mieszanek paszowych (3h)).

 
Course contents
Lectures:
1.Feed usefulness, antinutritional factors. (1h)
2.Divisions of resources of animal nutrition. (1h)
3.Roughages:

- green forages (assortment, factors determining their nutrtional value) (2h)

- feed preservation methods (drying, ensiling) (3h)
4.Concentrates:
- grains (2h)
- leguminous seeds (1h)

5.Byproducts of food industry (oil industry, milling, brewery and distilling industry byproducts, sugar beet, milk and meat industry byproducts).

6. Feed additives. Premixes. (2h)

7.Feed mixtures - the aims of their utilization and production in animal nutrition, division.(1h)

 
Classes:
1. Methods of feeds evaluation (2h)

2.Samples of feeds for analysis (sampling and preparation) (1h)

3. Basic analysis of feeds - laboratory (5h)

4. Determination of nutritional value of feeds in respect of:

- energy (4h)

- protein (2h)

- minerals (1h)
- vitamins (1h)
5.Recognition of feed samples (2h)
6.Feed preparation and processing (2h)
7.Formulation of some mixtures (4h)

8.Training (feeds' preservation on a farm (3h), feed mixtures (3h)).

13

Wymagania wstępne i dodatkowe

Znajomość zagadnień z zakresu chemii, biochemii
i agronomii.

 
Pre-requisities

Basic knowledge of chemistry, biochemistry and agronomy.

14
Efekty kształcenia

Studenci poznają asortyment pasz stosowany
w żywieniu zwierząt gospodarskich, ich przydatność paszową, wartość pokarmową (skład chemiczny, współczynniki strawności, mierniki wartości pokarmowej - energetycznej, białkowej, zawartość składników mineralnych i witamin). Poznają sposoby wykorzystania pasz. Potrafią rozpoznać pasze, a także układać proste receptury mieszanek paszowych.

 
Learning outcomes

A student will be familiar with the assortment of feeds used in feeding of livestock animals, their usefulness and nutritive value (chemical composition, digestibility coefficients, measures of their nutritive value - energy, protein, content of minerals and vitamins). A student will be acquainted with the ways of feed utilization, he/she can recognize the feeds and formulate simple feed mixtures.  

15
Materiały dydaktyczne
-
Teaching and learning material
-
16
Zalecane lektury

Jamroz D. i wsp., 2006: Żywienie zwierząt i paszoznawstwo, T.3. Wydawnictwo PWN.

References

Jamroz D. et al., 2006: Żywienie zwierząt i paszoznawstwo, T.3. Wydawnictwo PWN.

17
Metody nauczania

wykłady, zajęcia audytoryjne, zajęcia laboratoryjne, projekty, zajęcia terenowe

 
Teaching methods

lectures, classes, labs, projects, field work

18

Dodatkowe informacje o metodach nauczania

Teoria w formie wykładów, prezentacje multimedialne, układanie mieszanek pokarmowych przy użyciu programów komputerowych

19

Extra information on the teaching methods

The theory will be given by means of lectures, multimedia presentation, mixtures' formulation using computer programs

20
Metody oceny

Stała ocena. Ćwiczenia praktyczne.

Egzamin ustny, stała ocena postępów studenta na ćwiczeniach, ćwiczenia praktyczne

Assessment methods

Permanent evaluation. Practical examination.

Oral examination, permanent evaluation of students' progress during classes, practical examination

21
Metody egzaminowania
Egzamin ustny
Examination methods
Oral examination
22

Dodatkowe informacje o metodach egzaminowania

Egzamin ustny

Extra information on the examination methods

Oral examination