[ MENU DODATKOWE ]


Transport i logistyka

« wstecz

 

W ofercie począwszy od naboru 2016-2017

***

 

 

studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 3,5 roku,

niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 4 lata;

możliwość wyboru specjalności po 4 semestrze:

 

  • inżynieria transportu i spedycja (s, n)
  • transport specjalistyczny (s, n)

 


 

Kształcimy praktycznie!

 

Kierunek transport i logistyka przygotowuje do realizacji zadań usługowych z zakresu nowoczesnego transportu, w tym do organizowania i kierowania działalnością przewozową, spedycyjną, obsługowo-naprawczą i inwestycyjną. Łączy wiedzę z zakresu techniki, transportu, logistyki i nauk społecznych (w tym m.in. zasady organizacji i zarządzania w transporcie), ochrony środowiska i oddziaływania na środowisko systemów transportowych.

 

Przykłady przedmiotów:

 

logistyka, mechanika techniczna, inżynieria ruchu, informatyka, matematyka i badania operacyjne, nauka               o materiałach.

 

Perspektywy zawodowe:

 

Podstawowym celem kształcenia na kierunku transport  w inżynierii produkcji jest przygotowanie kadry pracowniczej dla dynamicznie rozwijającego się sektora transportowego, szczególnie w odniesieniu do transportu żywności oraz procesów logistycznych towarzyszących zagadnieniom transportowym

  

Absolwent jest przygotowany merytorycznie  i praktycznie do realizacji zadań inżynierii środków transportowych, ich eksploatacji i napraw, inżynierii ruchu oraz analizy systemów transportowych.

 

Wiedza oraz umiejętności z zakresu organizacji procesów produkcyjnych w gospodarce pozwolą absolwentowi podjąć pracę np. w jednostkach eksploatacyjnych transportu samochodowego, szynowego i lotniczego, zakładach obsługowo-naprawczych środków transportu, jednostkach organizacyjnych służb ruchu drogowego, szynowego i lotniczego lub zakładach przemysłowych  i przedsiębiorstwach spedycyjnych.

 
Stawiamy na praktykę!
  • zajęcia terenowe i praktyczne
  • samodzielne przeprowadzanie badań w trakcie  zajęć
  • praktyki obowiązkowe i ponadprogramowe,                               
  • staże i praktyki zagraniczne
  • wymiana międzynarodowa w ramach programu  Erasmus oraz krajowa poprzez program  MOSTAR
  • wsparcie Biura Karier Studenckich
  • lektoraty z języków obcych uwzględniają słownictwo specjalistyczne, typowe dla danego kierunku
  • szereg kół naukowych i organizacji studenckich, w których można rozwijać swoje zainteresowania 

 

« wstecz

REKRUTACJA

 

Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do złożenia aplikacji na wybrany kierunek (kierunki), a także jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego. O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości. 

 

Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów:

 
-  z tzw. nową maturą oparte jest na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego. W ocenie konkursowej stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.
 
- z tzw. starą maturą oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości. Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły.
 
- laureatów i finalistów olimpiad i konkursów: w zależności od tematyki konkursu lub olimpiady uwzględnia się zasady preferencyjne.
 
Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji: język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia.
 
O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający: dyplom inżyniera uzyskany na kierunkach: transport, transport i logistyka albo dyplom inżyniera lub magistra inżyniera uzyskany na kierunku pokrewnym.
 
Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej:
 
  poziom
podstawowy
poziom
rozszerzony
Przedmiot
obowiązkowy:
1.3 2.0
Jeden przedmiot do wyboru: 2.0 4.0
 
Dział Organizacji Studiów:
rekrutacja@up.lublin.pl , 81 445 66 45,445 68 85
Wydział Inżynierii Produkcji: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin
tel. 81 531 96 69, dziekanat.wip@up.lublin.pl