banner
Menu

Uczelnie partnerskie

« wstecz

UMOWY ERASMUS+

Liczba uczelni partnerskich w ramach programu Erasmus+: 78

Lista uczelni: UCZELNIE PARTNERSKIE ERASMUS+ 2018/2019

Lista umów: UMOWY ERASMUS+ 2016/2017
 
Umowy dwustronne

Podstawą realizacji działań UP w Lublinie w ramach programu Erasmus+ : Szkolnictwo Wyższe - Akcja 1 "Mobilność edukacyjna" są podpisane umowy dwustronne (Inter-Institutional Agreements) z uczelniami, z którymi prowadzona jest wymiana studentów lub pracowników.

Umowę z reguły podpisuje się na dwa kolejne lata akademickie, potem, jeśli współpraca układa się pomyślnie, zostaje ona przedłużona. W przypadku umów wieloletnich, gdy jest taka konieczność (zmiana liczby mobilności, rozszerzenie działań i/lub dziedzin) istnieje możliwość wprowadzenia zmian, za zgodą obu stron, poprzez sporządzenie aneksu do umowy lub podpisanie nowej umowy na kolejny rok akademicki lub kolejne lata.

W umowach sprecyzowany jest rodzaj mobilności (studia, praktyka, dydaktyka, szkolenie), liczba studentów i/lub pracowników biorących udział w wymianie, długość ich pobytu za granicą oraz dziedzina kształcenia jakiej umowa dotyczy.

Inicjowanie umów przez pracowników uczelni

Zarówno pracownicy, jak studenci mogą mieć swój udział w rozszerzeniu listy zagranicznych uczelni, które staną się naszymi uczelniami partnerskimi w ramach programu Erasmus+.

O chęci podpisania nowej Umowy należy powiadomić koordynatora uczelnianego, a otrzymaną propozycję umowy należy przesłać w wersji elektronicznej wraz z dotyczącą ich korespondencją.

Bardzo ważne jest aby przed podpisaniem umowy dokładnie określić dziedzinę kształcenia, jakiej ma dotyczyć umowa. Jest wskazane, aby w ramach ustalonej przez obie strony dziedziny kształcenia, mobilność odbywała się zarówno do jak i z uczelni macierzystej/partnerskiej.

Przydatne dokumenty:

Lista wydziałów (kierunków i specjalności) z tłumaczeniem na język angielski i przyporządkowane im kody dziedzin dla edukacji

Tabela kodów dziedzin dla edukacji - ISCED kody 2013

Umowa dwustronna (Bilateral Agreement) - wzór