wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
tel. (+81) 531 96 60, fax. (+81) 531 96 69Strategia rozwoju wydziału

« wstecz

 

 

 

STRATEGIA WYDZIAŁU INŻYNIERII PRODUKCJI

na lata 2013-2020

 

 

Podstawą Strategii Wydziału Inżynierii Produkcji jest przyjęta przez Senat dnia 22.03.2013 roku Strategia Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na lata 2013 -2020. Strategia na lata 2013 – 2020 jest ściśle powiązana z aktualną sytuacją gospodarczą, ekonomiczną i demograficzną kraju i regionu. W strategii Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego zawarto wiele wytycznych dla Rad Wydziałów, kierowników jednostek organizacyjnych i całej społeczności Uczelni. Wydział podlega ocenie parametrycznej, stanowiącej podstawę finansowania statutowego, będzie podlegał akredytacji instytucjonalnej przez Komisję Akredytacyjną oceniającą prowadzone kierunki studiów. Zgodnie z ustawą o zasadach finansowania nauki, Wydział będzie podlegał kontroli wydatkowania środków finansowych na naukę.

 

Struktura Wydziału Inżynierii Produkcji – stan na dzień (2013-10-01)

 

Dziekanat WIP

Katedry:

Zakłady, pracownie i laboratoria:

Katedra Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz

 

Katedra Chłodnictwa i Energetyki Przemysłu Spożywczego

 

Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi

Laboratorium Technik Aplikacji Agrochemikaliów

Zakład Zarządzania Jakością w Inżynierii Rolniczej

Katedra Eksploatacji Maszyn Przemysłu Spożywczego

 

Katedra Energetyki i Pojazdów

Zakład Logistyki i Zarządzania Przedsiębiorstwem

Katedra Fizyki

Zakład Biofizyki

Zakład Fizyki Stosowanej

Katedra Inżynierii i Maszyn Spożywczych

 

Katedra Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Laboratorium Analityki Wód i Ścieków

Zakład Inżynierii Wiejskiej i Geodezji

Zakład Melioracji i Kształtowania Środowiska

Katedra Inżynierii Mechanicznej i Automatyki

 

Katedra Inżynierii Procesowej

 

Katedra Maszyn i Urządzeń Rolniczych

 

Katedra Zastosowań Matematyki i Informatyki

Pracownia Informatyki

Zakład Matematyki

Zakład Statystyki Matematycznej

Zakład Teorii Eksperymentu i Biometrii

 

 

Katedra Maszynoznawstwa Rolniczego

 

Katedra Podstaw Techniki

Zakład Elektrotechniki i Systemów Pomiarowych

Zakład Modelowania, Systemów Informacyjnych i Ergonomii

Warsztat

 

Zakład Maszyn Ogrodniczych i Leśnych

 

Zakład Techniki Cieplnej

 

Centralne Laboratorium Badawcze

 

 

Cele strategiczne

Cele operacyjne wynikające ze Strategii Uczelni

Przypisana jednostka Wydziałowa

Zapewnianie najwyższej jakości kształcenia

C.1.1. Wzbogacanie i różnicowanie oferty dydaktycznej

- Katedra Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz

- Katedra Chłodnictwa
i Energetyki Przemysłu Spożywczego

- Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi

- Katedra Eksploatacji Maszyn Przemysłu Spożywczego

- Katedra Energetyki
i Pojazdów

- Katedra Fizyki

- Katedra Inżynierii i Maszyn Spożywczych

- Katedra Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

- Katedra Inżynierii Mechanicznej i Automatyki

- Katedra Inżynierii Procesowej

- Katedra Maszyn i Urządzeń Rolniczych

- Zakład Maszyn Ogrodniczych i Leśnych

- Katedra Maszynoznawstwa Rolniczego

- Katedra Podstaw Techniki

- Zakład Techniki Cieplnej

- Katedra Zastosowań Matematyki i Informatyki

C.1.2. Wykorzystywanie nowoczesnych metod i technologii w dydaktyce

C.1.3. Wzmacnianie jakości dydaktyki w działalności Uniwersytetu

C.1.4. Wszechstronny rozwój studentów i absolwentów

Wzmacnianie pozycji naukowej i badawczej Uniwersytetu

C.2.1. Osiąganie wysokich kategorii naukowych jednostek Uniwersytetu

C.2.2. Uzyskiwanie kolejnych uprawnień naukowych

C.2.3. Rozwijanie interdyscyplinarnych badań naukowych

C.2.4. Osiąganie wyższej efektywności badań naukowych

Uniwersytet otwarty na współpracę

C.3.1. Zwiększanie aktywności studentów i absolwentów w działalności Uniwersytetu

C.3.2. Poszerzanie współpracy Uniwersytetu z innymi ośrodkami naukowo – dydaktycznymi w kraju i zagranicą

C.3.3. Rozwijanie współpracy Uniwersytetu ze środowiskiem krajowym i zagranicznym

Uniwersytet efektywnie zarządzaną jednostką sektora finansów publicznych

C.4.1. Zapewnianie optymalnej infrastruktury

C.4.2. Usprawnianie procesów administrowania Uniwersytetem

C.4.3. Zapewnianie wysokokwalifikowanej i zmotywowanej kadry Uniwersytetu

C.4.4. Wzmacnianie prestiżu Uniwersytetu

 

Cele Strategiczne Wydziału Inżynierii Produkcji

Nadrzędny cel Wydziału określono jako dynamiczny rozwój, zmierzający do wzrostu znaczenia i potencjału jednostki w przestrzeni naukowej, dydaktycznej oraz gospodarczej regionu i kraju. Najważniejsze cele działalności Wydziału Inżynierii Produkcji to: kształcenie i rozwijanie umiejętności wysokokwalifikowanej kadry inżynierskiej dla gospodarki m.in. dla takich działów jak – rolnictwo, przemysł rolno-spożywczy, transport, budownictwo, energetyka; prowadzenie badań naukowych w obszarze inżynierii rolniczej, inżynierii produkcji, energetyki, logistyki, zarządzania produkcją a także szeroko pojętych stosowanych nauk technicznych; upowszechnianie wiedzy, postępu technicznego i technologicznego w zakresie prowadzonych badań i dydaktyki; rozwój nauki i dydaktyki ukierunkowany na gospodarkę innowacyjno-wdrożeniową; prowadzenie i rozwijanie współpracy z podmiotami gospodarczymi w zakresie wdrażania efektów prac badawczych; prowadzenie ścisłej współpracy z jednostkami naukowymi w kraju i za granicą w obszarze prowadzonych badań naukowych. Dlatego też priorytetem Wydziału jest ukierunkowany rozwój pracowników naukowych i studentów, aby poszerzać wiedzę i rozwijać nowoczesne technologie w obszarach prowadzonych badań.

 

1. Badania naukowe

Tematyka prowadzonych badań naukowych w dużym stopniu będzie korespondowała z działalnością dydaktyczną prowadzoną przez poszczególne Jednostki. Prace będą prowadzone w następujących obszarach badawczych:

· właściwości wytrzymałościowych i reologicznych materiałów biologicznych;

· właściwości fizycznych, użytkowych i przetwórczych materiałów biologicznych i produktów rolniczych, surowców i produktów spożywczych;

· właściwości energetycznych materiałów roślinnych;

· technik przetwarzania surowców przy zastosowaniu ultradźwięków, mikrofal i obróbki mechanicznej;

· chłodnictwa i zamrażalnictwa produktów rolniczych i żywności;

· inżynierii cieplnej i energetyki przemysłu spożywczego;

· maszyn, linii oraz procesów przetwórczych w przemyśle rolno-spożywczym;

· zjawisk występujących podczas składowania materiałów sypkich i ziarnistych;

· żywności wygodnej, zanieczyszczeń i jakości żywności;

· budowy i eksploatacji pojazdów i środków transportowych;

· optymalizacji pracy środków transportu

· systemów transportowych;

· diagnostyki technicznej, utrzymania i odnowy maszyn;

· elektrotechniki i mechatroniki pojazdów;

· parametrów użytkowych, energetycznych i ekologicznych silników spalinowych a zwłaszcza układów zasilania;

· paliw konwencjonalnych i niekonwencjonalnych;

· odnawialnych źródeł energii;

· technik ochrony roślin i nawożenia mineralnego;

· technik obróbki wstępnej i przetwórstwa zbóż, nasion i ziół;

· technik aglomeracji ciśnieniowych i bezciśnieniowych w przemyśle;

· maszyn i procesów technologicznych stosowanych w gastronomii i produkcji cukierniczo-ciastkarskiej;

· obróbki termicznej i hydrotermicznej materiałów pochodzenia roślinnego;

· maszynoznawstwa rolniczego, ogrodniczych i leśnego;

· zastosowania technik geodezyjnych i technologii pomiarowych w monitorowaniu i kształtowaniu środowiska przyrodniczego;

· wykorzystania kartograficznych metod w analizie przestrzennego zróżnicowania rynku nieruchomości rolnych i leśnych;

· gospodarki wodno-ściekowej;

· fizyki i biofizyki, fizyki stosowanej;

· spektrometrii masowej i chromatografii;

· spektroskopii;

· mikrokalorymetrii skaningowej;

· badań strukturalnych techniką krystalografii rentgenowskiej;

· organizacji molekularnej związków biologicznie czynnych techniką monowarstw;

· dyfrakcji powierzchniowej;

· komputerowego wspomagania projektowania;

· modelowania matematycznego i statystycznego;

· statystycznego sterowania procesami przemysłowymi;

· bezpieczeństwa procesów przemysłowych;

· ergonomii rolnictwa i przemysłu spożywczego,

· analizy kinematycznej i dynamiki maszyn manipulacyjnych;

· ograniczania strat ilościowych i jakościowych materiałów roślinnych;

· analizy cech materiałowych na poziomach makro, mikro i nano pod kątem polepszania jakości żywności;

· systemów jakości w przemyśle spożywczym;

· materiałoznawstwa;

· towaroznawstwa;

· monitoringu i sterowania procesami przemysłowymi;

· zagospodarowania surowców ubocznych i gospodarka odpadami w przemyśle rolno-spożywczym;

· opakowań i biopolimerów biodegradowalnych.

 

 

2. Dydaktyka

Podstawowa działalność dydaktyczna jednostek Wydziału związana będzie, tak jak dotychczas, z ośmioma kierunkami nauczania realizowanymi na Wydziale: Technika rolnicza i leśna, Zarządzanie i inżynieria produkcji, Transport, Geodezja i kartografia, Inżynieria bezpieczeństwa, Inżynieria chemiczno-procesowa i Edukacja techniczno-informatyczna, Inżynierii Przemysłu Spożywczego oraz z kierunkami nauczania realizowanymi przez inne Wydziały Uczelni: Ochrona środowiska, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Leśnictwo, Inżynieria środowiska, Rolnictwo, Dietetyka, Gospodarka Przestrzenna. Ponadto działalność dydaktyczna będzie obejmować studia podyplomowe m.in. w zakresie technik i technologii produkcji pasz oraz techniki gastronomicznej w turystyce. W ramach wszystkich prowadzonych przedmiotów i kierunków nauczania zamierzamy kontynuować podnoszenie jakości nauczania poprzez modernizowanie programów tak, aby oferować studentom nowe przedmioty zawierające w swoich treściach osiągnięcia i kierunki rozwoju współczesnej nauki. Wzmocnimy działania na społeczne kompetencje studentów. Aktywizacja działania studentów w ramach wolontariatu, w kołach naukowych i różnych organizacjach. Będziemy doskonalić dostosowywanie profilu absolwenta danego kierunku do kryteriów Krajowych Ram Kwalifikacji. Współudział w rozwijaniu poradnictwa zawodowego dla studentów, absolwentów, innych profesji oraz będziemy monitorować losy absolwentów.

 

Będziemy modernizować laboratoria, wzbogacając je w nowoczesne wyposażenia i aparaturę pomiarowo – badawczą. Planujemy rozszerzyć ofertę nauczania o nowe kierunki studiów dostosowane do potrzeb gospodarki. Planujemy wzbogacić ofertę nauczania w językach obcych, głównie angielskim. Zostanie opracowany system aktywizacji i wyróżniania nauczycieli akademickich za wyniki działalności dydaktycznej i naukowej. Podnoszenie jakość kształcenia poprzez podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadry nauczającej (języki obce, nowe metody nauczania) i wykorzystywania nowych form i technik dydaktycznych. Będziemy zwiększać współdziałania zespołów ds. zapewniania jakości kształcenia i rad programowych.

 

 

3. Baza dydaktyczno – badawcza

Wydział aktualnie rozwija bazę lokalową i aparaturową w ramach budowy Centrum Innowacyjno - Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej zgłoszonego do działania I.1 „Infrastruktura uczelni ” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013. Inwestycja obejmuje budowę i wyposażenie łącznie 25 wysoko wyspecjalizowanych laboratoriów i pracowni badawczych stanowiących rozbudowę istniejącego infrastrukturalnego zaplecza uczelni. Laboratoria w ramach struktury Wydziału obejmują takie obszary działalności badawczo-wdrożeniowej, jak: eksploatacja i diagnostyka pojazdów, odnawialne źródła energii, energetyka konwencjonalna, szeroko rozumiana inżynieria produkcji, inżynieria spożywczej, inżynieria chemicznej, badania in vitro, mikrobiologia, mikroskopia elektronowa, elektrotechnika i elektronika, chromatografia gazowa, wykorzystanie izotopów, inżynieria środowiska, gospodarka wodno-ściekowa, analiza wód, analiza żywności, analiza aminokwasów.

 

Podstawowym zadaniem będzie wykorzystanie potencjału powstającej bazy naukowo-dydaktycznej oraz dalsze jej doposażenie w nowoczesną aparaturę. W tym celu będziemy starali się pozyskać nowe środki finansowe m.in. z funduszy strukturalnych czy projektów naukowych. Realizacja tak postawionego celu będzie obejmowała elastyczne dostosowanie i wykorzystanie infrastruktury zawierającej niezbędne pomieszczenia i wyposażenie w zależności od potrzeb doraźnie organizowanych zespołów badawczych. Intensyfikacja współpracy z przemysłem na płaszczyźnie badawczo rozwojowej i doskonalenia kadr poprzez uruchamianie nowych laboratoriów. Ponadto zamierzamy rozszerzyć ofertę studiów specjalizacyjnych z uwagi na wzrost potencjału badawczego i dydaktycznego Wydziału Inżynierii Produkcji, co przełoży się na spodziewane i odczuwalne zwiększenie zainteresowania studiowaniem na Wydziale.

 

 

4. Polityka kadrowa

Rada Wydziału Inżynierii Produkcji posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk rolniczych oraz doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie inżynierii rolniczej. Prowadzone są działania mające na celu uzyskanie przez Wydział uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria produkcji. Planujemy uzyskanie przez Radę Wydziału innych uprawnień akademickich, co pozwoli na przeprowadzenie postępowań o nadanie stopnia doktora habilitowanego i tytułów profesora, jak również umożliwi prowadzenie kształcenia trzeciego stopnia w zakresie innych kierunków nauczania. Oczekuje się, że na przestrzeni nadchodzących siedmiu lat pięć osób uzyska tytuł naukowy profesora, dwadzieścia dwie stopień doktora habilitowanego i około trzydziestu pięciu stopień doktora. W związku z rozwojem działalności naukowo-badawczej, poszukiwaniem nowych i rozwijaniem aktualnych dziedzin współpracy z przemysłem oraz wprowadzaniem nowych kierunków i specjalności przewidujemy zwiększenie stanu kadrowego o kilka osób. Zamierzamy rozszerzyć możliwości odbywania szkoleń pracowników w zakresie nowych technik i technologii w inżynierii rolniczej i inżynierii produkcji w wiodących ośrodkach naukowych i badawczo-rozwojowych w kraju i za granicą, ze szczególnym naciskiem na młodą kadrę naukową. Ponadto zamierzamy podnosić kwalifikację pracowników poprzez krótko i długoterminowe staże krajowe i zagraniczne, przede wszystkim w instytucjach przemysłowych.

 

 

5. Promocja Wydziału Inżynierii Produkcji

Celem Wydziału Inżynierii Produkcji jest aktywna promocja jego oferty edukacyjnej. Właściwe i kompetentne przedstawienie oferty uczniom szkół średnich, tj. potencjalnym kandydatom na studia, powinno istotnie zwiększyć zainteresowanie prowadzonymi przez Wydział kierunkami studiów oraz pozwolić kandydatom na bardziej trafny wybór dalszego kształcenia. Oferta edukacyjna Wydziału przedstawiana jest podczas ogólnouczelnianej, corocznej akcji o nazwie Dzień Otwartych Drzwi, a także podczas każdorazowych spotkań z młodzieżą, uczestniczącą np. w kolejnych edycjach i etapach olimpiad, spotkaniach. Pracownicy Wydziału Inżynierii Produkcji od wielu lat biorą udział zarówno w organizowaniu, jak i prowadzeniu tych olimpiad często podejmując się, przy tej okazji, zadania prezentowania możliwości edukacyjnych macierzystego Wydziału. Promocja to także organizacja i prowadzenie zajęć i pokazów podczas Festiwalu Nauki i innych. Corocznie na Wydziale będą organizowane spotkania z młodzieżą szkolną w ramach Dni Wydziału Inżynierii Produkcji, którego celem jest integracja studentów i pracowników oraz promowanie Wydziału. Zamierzamy rozwijać współpracę z przedsiębiorstwami i zakładami w zakresie przedstawiania efektów badań naukowych oraz organizowaniu wspólnych projektów mających na celu doskonalenie umiejętności kadry naukowej, studentów oraz absolwentów.

 

Kontynuowanie promocji Wydziału przez akcję preorientacji w szkołach średnich, realizowaną przez oddelegowanie pracowników z jednostek naukowo-dydaktycznych. Podczas takich wyjazdów pracownicy spotykają się z kadrą nauczycielską i zainteresowanymi uczniami, którzy uzyskują pełną informację o ofercie edukacyjnej.

 

Strategia została przyjęta przez Radę Wydziału Inżynierii Produkcji w dniu 17.10.2013 r.